(1)
RAMYA EK; MOWNIKA S; SHARMILA S. AN ETHNOBOTANICAL EXPLORATION OF MEDICINAL PLANTS IN MANAR BEAT, KARAMADAI RANGE, WESTERN GHATS, TAMIL NADU. Asian J Pharm Clin Res 2019, 12, 145-153.