(1)
KUMARI N, S.; SHETTY, S. S. CORRELATION BETWEEN APOB100/APOA1 RATIO AND INSULIN RESISTANCE IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS: Apolipoproteins and Type 2 Diabetes Mellitus. Asian J Pharm Clin Res 2020, 13, 79-83.