[1]
SRIDEVI NS, DHANUSHA V, RAJESWARI M, and SANTHI N, “ Phytochemicals”., Asian J Pharm Clin Res, vol. 12, no. 8, pp. 239–242, Aug. 2019.