[1]
N. BHAGYA and K. R. CHANDRASHEKAR, “ THOMS”., Asian J Pharm Clin Res, vol. 6, no. 4, pp. 85–88, Oct. 2013.