[1]
K. Nadhiya, D. Haripriya, and K. Vijayalakshmi, “PHARMACOGNOSTIC AND PRELIMINARY PHYTOCHEMICAL ANALYSIS ON BENINCASA HISPIDA FRUIT”, Asian J Pharm Clin Res, vol. 7, no. 1, pp. 98-101, Dec. 2013.