[1]
Boyko, N.N., Pisarev, D.I., Zhilyakova, E.T., Malyutina, A.Y., Novikov, O.O., Kuznietsova, V.Y., Sahaidak-Nikitiuk, R.V., Blazheyevskiy, M.Y., Shpychak, O.S. and Sushchuk, N.A. 2019. AN INNOVATIVE WAY FOR EXTRACTION OF ESSENTIAL OIL COMPONENTS FROM PIMPINELLA ANISUM L. FRUITS. International Journal of Applied Pharmaceutics. 11, 4 (Jul. 2019), 83-87. DOI:https://doi.org/10.22159/ijap.2019v11i4.32825.