(1)
Boyko, N. N.; Pisarev, D. I.; Zhilyakova, E. T.; Malyutina, A. Y.; Novikov, O. O.; Kuznietsova, V. Y.; Sahaidak-Nikitiuk, R. V.; Blazheyevskiy, M. Y.; Shpychak, O. S.; Sushchuk, N. A. AN INNOVATIVE WAY FOR EXTRACTION OF ESSENTIAL OIL COMPONENTS FROM PIMPINELLA ANISUM L. FRUITS. Int J App Pharm 2019, 11, 83-87.