(1)
Zhukova, O. V.; RYABOV, S. A.; ZAITSEV, S. D.; KUZNETSOVA, O. V.; GAVRILOVA, D. M.; ARCHIPOVA, E. V.; GOLOVACHEVA, A. A.; VOLKOVA, Y. S. WATER-SOLUBLE POLYMERIC IONIC 5-FLUOROURACIL COMPLEX BASED ON METHACRYLIC ACID COPOLYMERS. Int J App Pharm 2019, 11, 214-219.