Boyko, N. N., Pisarev, D. I., Zhilyakova, E. T., Malyutina, A. Y., Novikov, O. O., Kuznietsova, V. Y., Sahaidak-Nikitiuk, R. V., Blazheyevskiy, M. Y., Shpychak, O. S., & Sushchuk, N. A. (2019). AN INNOVATIVE WAY FOR EXTRACTION OF ESSENTIAL OIL COMPONENTS FROM PIMPINELLA ANISUM L. FRUITS. International Journal of Applied Pharmaceutics, 11(4), 83-87. https://doi.org/10.22159/ijap.2019v11i4.32825