Zhukova, O. V., RYABOV, S. A., ZAITSEV, S. D., KUZNETSOVA, O. V., GAVRILOVA, D. M., ARCHIPOVA, E. V., GOLOVACHEVA, A. A., & VOLKOVA, Y. S. (2019). WATER-SOLUBLE POLYMERIC IONIC 5-FLUOROURACIL COMPLEX BASED ON METHACRYLIC ACID COPOLYMERS. International Journal of Applied Pharmaceutics, 11(4), 214-219. https://doi.org/10.22159/ijap.2019v11i4.32919