BOYKO, N. N.; PISAREV, D. I.; ZHILYAKOVA, E. T.; MALYUTINA, A. Y.; NOVIKOV, O. O.; KUZNIETSOVA, V. Y.; SAHAIDAK-NIKITIUK, R. V.; BLAZHEYEVSKIY, M. Y.; SHPYCHAK, O. S.; SUSHCHUK, N. A. AN INNOVATIVE WAY FOR EXTRACTION OF ESSENTIAL OIL COMPONENTS FROM PIMPINELLA ANISUM L. FRUITS. International Journal of Applied Pharmaceutics, v. 11, n. 4, p. 83-87, 7 Jul. 2019.