Boyko, N. N., Pisarev, D. I., Zhilyakova, E. T., Malyutina, A. Y., Novikov, O. O., Kuznietsova, V. Y., Sahaidak-Nikitiuk, R. V., Blazheyevskiy, M. Y., Shpychak, O. S. and Sushchuk, N. A. (2019) “AN INNOVATIVE WAY FOR EXTRACTION OF ESSENTIAL OIL COMPONENTS FROM PIMPINELLA ANISUM L. FRUITS”, International Journal of Applied Pharmaceutics, 11(4), pp. 83-87. doi: 10.22159/ijap.2019v11i4.32825.