Boyko, N. N., D. I. Pisarev, E. T. Zhilyakova, A. Y. Malyutina, O. O. Novikov, V. Y. Kuznietsova, R. V. Sahaidak-Nikitiuk, M. Y. Blazheyevskiy, O. S. Shpychak, and N. A. Sushchuk. “AN INNOVATIVE WAY FOR EXTRACTION OF ESSENTIAL OIL COMPONENTS FROM PIMPINELLA ANISUM L. FRUITS”. International Journal of Applied Pharmaceutics, Vol. 11, no. 4, July 2019, pp. 83-87, doi:10.22159/ijap.2019v11i4.32825.