Boyko, Nikolay N., Dmitriy I. Pisarev, Elena T. Zhilyakova, Anastasiya Yu. Malyutina, Oleg O. Novikov, Victoria Yu. Kuznietsova, Rita V. Sahaidak-Nikitiuk, Mykola Ye. Blazheyevskiy, Oleg S. Shpychak, and Natalia A. Sushchuk. “AN INNOVATIVE WAY FOR EXTRACTION OF ESSENTIAL OIL COMPONENTS FROM PIMPINELLA ANISUM L. FRUITS”. International Journal of Applied Pharmaceutics 11, no. 4 (July 7, 2019): 83-87. Accessed January 23, 2021. https://innovareacademics.in/journals/index.php/ijap/article/view/32825.