[1]
Gupta, A., PRIYANKA D NIMBALKAR, KIRTI H JADHAV, PRATIKSHA S KAKADE, SHIVANI WAIKAR and BHARAT SHINDE 2017. Obesity: Pathogenesis and emerging targets for drug development. Innovare Journal of Health Sciences. 5, 1 (Jan. 2017), 6-9.