(1)
Gupta, A.; PRIYANKA D NIMBALKAR; KIRTI H JADHAV; PRATIKSHA S KAKADE; SHIVANI WAIKAR; BHARAT SHINDE. Obesity: Pathogenesis and Emerging Targets for Drug Development. Innovare J H Sci 2017, 5, 6-9.