(1)
K.PERIYANAYAGAM; S. DHANALAKSHMI; V.KARTHIKEYAN. PHARMACOGNOSTICAL, SEM AND EDAX PROFILE OF THE LEAVES OF CITRUS AURANTIUM L. (RUTACEAE). Innovare J H Sci 2013, 1, 1-5.