GUPTA, A.; PRIYANKA D NIMBALKAR; KIRTI H JADHAV; PRATIKSHA S KAKADE; SHIVANI WAIKAR; BHARAT SHINDE. Obesity: Pathogenesis and emerging targets for drug development. Innovare Journal of Health Sciences, v. 5, n. 1, p. 6-9, 1 Jan. 2017.