KHATRI SAPKOTA, N. Obesity, type 2 diabetes mellitus and its management Obesity, type 2 diabetes mellitus and its management. Innovare Journal of Health Sciences, v. 5, n. 1, p. 17-20, 1 Jan. 2017.