K.PERIYANAYAGAM; S.GOPALAKRISHNAN; V.KARTHIKEYAN. PHARMACOGNOSTICAL, PHYTOCHEMICAL ANALYSIS OF THE LEAVES OF PSIDIUM GUAJAVA LINN– ANAKAPALLI VARIEITY. Innovare Journal of Health Sciences, v. 1, n. 2, p. 10-13, 1 Jul. 2013.