[1]
A. Gupta, PRIYANKA D NIMBALKAR, KIRTI H JADHAV, PRATIKSHA S KAKADE, SHIVANI WAIKAR, and BHARAT SHINDE, “Obesity: Pathogenesis and emerging targets for drug development”, Innovare J H Sci, vol. 5, no. 1, pp. 6-9, Jan. 2017.