[1]
K.Periyanayagam, S.Gopalakrishnan, and V.Karthikeyan, “PHARMACOGNOSTICAL, PHYTOCHEMICAL ANALYSIS OF THE LEAVES OF PSIDIUM GUAJAVA LINN– ANAKAPALLI VARIEITY”, Innovare J H Sci, vol. 1, no. 2, pp. 10–13, Jul. 2013.