(1)
Dawane, V.; Fulekar, M. H. HIGH-PERFORMANCE THIN LAYER CHROMATOGRAPHY (HPTLC) FINGERPRINTING PATTERN OF MANGROVE AVICENNIA MARINA. Int J Pharm Pharm Sci 2017, 9, 65-72.