(1)
Naik, R.; R., H. C.; Acharya, R. A COMPARATIVE PHARMACOGNOSTICAL EVALUATION OF THREE BOTANICAL SOURCE PLANTS OF JIVANTI. Int J Pharm Pharm Sci 2018, 10, 61-66.