[1]
V. Dawane and M. H. Fulekar, “HIGH-PERFORMANCE THIN LAYER CHROMATOGRAPHY (HPTLC) FINGERPRINTING PATTERN OF MANGROVE AVICENNIA MARINA”, Int J Pharm Pharm Sci, vol. 9, no. 4, pp. 65-72, Feb. 2017.