Aleksandrovna, Polkovnikova Yulia, Department of Pharmaceutical chemistry and pharmaceutical technology, faculty of Pharmacy, Voronezh state university, 394006, Voronezh, street, Studentcheskaya, 3, Russian Federation